Algemene voorwaarden

GEOSCAN, Algemene voorwaarden, 2018
 
Geldig voor alle dienstverleningen: o.a. 3D scans, en reverse engineering
 
 
 
Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten
c.q. rechtshandelingen uitgevoerd door GEOSCAN ten behoeve van opdrachtgever.
 
Artikel 2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door GEOSCAN zijn bevestigd.
 
Artikel 3. Op de betrekkingen tussen GEOSCAN en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 
Artikel 4. Opdrachtgever is iedere natuurlijke en rechtspersoon die van de diensten van GEOSCAN gebruikt maakt.
 
Artikel 5. Kosten, alle door opdrachtgever geaccordeerde aan derden betaalde kosten gemaakt door GEOSCAN in het kader van de vervulling van de opdracht.
 
Opdracht
 
Artikel 6. GEOSCAN stelt, op basis van gegevens verzamelt tijdens gesprekken met de opdrachtgever, de inhoud van de opdracht op schrift.
 
Artikel 7. Zodra de opdracht, in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst, door beide partijen is ondertekend, start GEOSCAN de overeengekomen activiteiten.
 
Artikel 8. Wijziging van de inhoud van de opdracht wordt beschouwd als tussentijdse beëindiging van de bestaande opdracht en als verstrekking van een nieuwe
 
Artikel 9. Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming de werkzaamheden staken, wijzigen of opschorten. GEOSCAN beschouwt de in rekening gebrachte aanvangsfactuur als vergoeding van de gemaakte kosten alsmede de met de opdrachtgever overeengekomen extra kosten. Deze regeling kan echter nooit ten nadele van GEOSCAN uitwerken in vergelijking met artikel 18 en verder.
 
Artikel 10. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd door (of vanwege) de opdrachtnemer. GEOSCAN neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
GEOSCAN behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, na overleg met de opdrachtgever, te laten verrichten door anderen.
 
Artikel 11. GEOSCAN sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijk uit als gevolg van de dienstverlening – daaronder begrepen gevolgschade – verleent door of namens GEOSCAN.
 
Artikel 12. Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle essentiële informatie, documenten en gegevens die GEOSCAN nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van GEOSCAN betrokken ( zullen) zijn.
 
Artikel 13. Interim-managementopdracht: de overeenkomst van opdracht inhoudende het tijdelijk vervullen van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 
Artikel 14. In geval van een interim-managementopdracht eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de met de opdrachtgever overeengekomen contractsperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
Verlenging van de contractsperiode dient, tenminste één maand voor het einde van de contractsperiode, schriftelijk te geschieden. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.
 
Artikel 15. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van GEOSCAN opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door GEOSCAN mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer en/ of voor opdrachtnemer werkzame personen.
Indien GEOSCAN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
 
Artikel 16. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen.
 
Artikel 17. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 behoudt GEOSCAN zich alle industriële- en intellectuele eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege GEOSCAN zijn ontwikkeld, of reeds eerder door of vanwege hem waren ontwikkeld.
 
Tarief en overige voorwaarden
 
Artikel 18. GEOSCAN hanteert een dagtarief conform de bepalingen opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, indien er geen overeenkomst is dan zijn de kosten opgegeven in de offerte.
 
Artikel 19. GEOSCAN berekent reisuren conform de bepalingen opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, indien er geen overeenkomst is dan zijn de kosten opgegeven in de offerte..
 
Artikel 20. GEOSCAN hanteert een kilometervergoeding in zones conform de bepalingen opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, indien er geen overeenkomst is dan zijn de kosten opgegeven in de offerte.
 
Artikel 21. GEOSCAN berekent de overige reis- en verblijfkosten op declaratiebasis en zijn derhalve niet opgenomen in de tarieven genoemd in artikel 18 tot en met 20, , indien er geen overeenkomst is dan zijn de kosten opgegeven in de offerte.
 
Artikel 22. GEOSCAN kan bij het aangaan van de opdracht (ondertekening samenwerkingsovereenkomst) een eerste termijn in rekening brengen. Dit aanvangshonorarium bedraagt 1 dagtarief zoals bedoeld in artikel 18, indien er geen overeenkomst is dan zijn de kosten opgegeven in de offerte.Het aanvangshonorarium is niet verrekenbaar.
 
Artikel 23. GEOSCAN zal de meer- en minderuren verrekenen.
 
Artikel 24. Facturatie zal in onderling overleg geschieden.
 
Artikel 25. Alle voor de opdrachtgever gemaakte en door de opdrachtgever geaccordeerde kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 
Artikel 26. De opdrachtgever is gehouden de door GEOSCAN ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening. Een eerste termijn zal, zoals in artikel 22 bepaald, direct bij het verstrekken van de opdracht voldaan worden.
 
Artikel 27. Indien een factuur van GEOSCAN niet binnen de gestelde termijn is betaald is een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1,5% per kalendermaand, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.
 
Artikel 28. Reclames omtrent facturen zullen binnen twee weken na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij GEOSCAN zijn ingediend.
 
Artikel 29. Alle kosten van inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en ook buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 
Artikel 30. Bij ontevredenheid van uiteindelijk resultaat zullen alle goed verleende diensten en producten 100% betaald moeten worden, bij niet goed verleende diensten of ontwerp fouten of andere beroepsmatige fouten geldt artikel 11, en kan er nooit meer dan de reeds betaalde opdrachtsom worden teruggevorderd, bij overleg. Of in zo een geval, en indien beide partijen overeenstemmen, zullen er geen kosten vanuit GEOSCAN naar de opdrachtgever, als zowel de opdrachtgever naar GEOSCAN worden gerekend..